0987 188 239

Phú Giáo: Cấp mới 320 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân

Trong 6 tháng đầu năm 2018, UBND huyện Phú Giáo đã giải quyết thực hiện cấp mới 320 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ) cho người dân. Lũy kế đến nay huyện đã cấp được 18.736/18.898 GCN QSDĐ cho nhân dân, đạt 99% tổng số hồ sơ đăng ký. Đối với công tác cấp GCN QSDĐ khu đất có nguồn gốc đất của Trung đoàn 271 và khu 193 ha xã Tam Lập, huyện đã cấp được 143/225 hồ sơ

.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, UBND huyện đã hoàn thiện báo cáo thống kê đất đai năm 2017 cấp huyện và cấp xã. Hoàn thành báo cáo thuyết minh bản đồ hiện trạng sử dụng đất dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện và đang trình UBND tỉnh phê duyệt. Tiếp nhận và xác nhận 12/15 hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; tiếp nhận và xử lý 5 hồ sơ đăng ký thi công cải tạo mặt bằng, trả 1 hồ sơ do không đủ điều kiện cấp phép; giải quyết 20/20 hồ sơ đăng ký khai thác nước dưới đất.

Bài viết liên quan